Domovní řád Bytového družstva Zahrada

Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, jakož i v zájmu upevnění občanského soužití, vydává Bytové družstvo Zahrada tento domovní řád.

Čl.1 Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů a společných částí domů v domech spravovaných bytovým družstvem, přičemž základní úprava práv a povinností nájemců je v této oblasti stanovena Občanským zákoníkem, nájemní smlouvou a případně stanovami družstva.

Čl.2 Základní pojmy

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, suterén, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, schody, schodiště, chodby, kotelny, komíny, rozvody tepla a vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu (stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství).

Čl.3 Práva a povinnosti z nájmu bytu

1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravují stanovy bytového družstva. Záležitosti, které nejsou upraveny stanovami upravuje Občanský zákoník.
2. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci bytu plný a nerušený výkon jeho práv, spojených s užíváním bytu.
3. Nájemce je povinen umožnit bytovému družstvu přístup do bytu za účelem zjištění technického stavu bytu a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policii i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
4. V zájmu předcházení násilného otevření bytu z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
5. Nájemci bytů jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností, vyplývajících z nájemního vztahu, nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
6. V případě havárie – většímu úniku vody z rozvodů – je nutné volat havarijní službu, jejíž telefonický kontakt je vyvěšen na nástěnkách jednotlivých domů. Doporučuje se také do příjezdu havarijní služby pokusit se uzavřít hlavní uzávěr vody, který se nachází v plastové zemní šachtě kryté litinovým poklopem na trávníku před vstupem u domů na ul. Za Mlýnem (A-F). U domu na ul. Čsl. armády (J) se hlavní uzávěr vody nachází v ve stěně pod schody v přízemí za plechovými dvířky. Pokud je havárie na rozvodu vody nebo topení v bytě, stačí uzavřít uzávěry jednotlivých větví rozvodu vody a topení, které jsou umístěny v nejvyšším patře na stropech spol. chodby u každého bytu ukryté nad stropními dvířky a slouží vždy pro tři byty pod sebou (pouze pro domy A-F)
Hlavní elektrický spínač a hlavní uzávěr plynu je umístěn ve zděném pilířku vedle vstupu do domu. Hlavní elektrické jističe pro jednotlivé byty jsou umístěny v plechových elektro skříních spolu s bytovými elektroměry na jednotlivých patrech.

Čl.4 Držení domácích zvířat

1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě a jeho okolí.
2. Venčení domácích zvířat je zakázáno v dětských pískovištích, v okolí obytných domů na celém pozemku (včetně trávníku) je venčení domácích zvířat povoleno pod podmínkou úklidu exkrementů. Chovat hospodářské zvířectvo je v bytových domech zakázáno.

Čl.5 Užívání společných částí (prostorů, zařízení a okolí) domu

1. Společné části domů se užívají jen k účelům, odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních obyvatel v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách povoleno. Ve všech společných prostorách domu se zakazuje kouření.
2. Parkování vozidel nájemců, resp. jejich návštěv je povoleno pouze na vyznačených parkovištích vedle domů způsobem, kdy vůz je zaparkovaný kolmo k podélné ose parkoviště. Způsob parkování je nutné dodržovat tak, aby byl umožněn výjezd ostatních vozidel a průjezd vozidel Technických služeb, záchranné služby či jiných vodidel integrovaného záchranného systému v případě potřeby. Parkování vozidel není dovoleno před vstupy do objektů na červené dlažbě. Na parkovacím stání pro invalidy je možno parkovat pouze s příslušným povolením. Rovněž není parkování povoleno na příjezdové komunikaci k domu J na ul. Čsl. armády. Z parkování jsou vyloučeny vozy nebo automobilové soupravy, které svou velikostí předepsaný způsob parkování neumožňují s výjimkou jednorázové obsluhy (stěhování, doprava nábytku apod.). V tomto případě je nájemce povinen zajistit, aby ostatní zaparkované vozy nebyly blokované proti výjezdu z parkoviště či jim bylo bráněno v zaparkování. Zastavení pro potřeby vyložení a naložení u vchodu je povoleno pouze na dobu nejnutnější k těmto úkonům. Skladovací kóje v patrech slouží pouze k uskladnění jízdních kol a kočárků. Jakékoli jiné předměty zde uložené mohou být na příkaz představenstva správou BD odstraněny.
3. Nájemci jsou povinni zejména:
§ umožnit přístup k uzávěrům a měřičům médií
§ zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně

Čl.6 Vyvěšování a vykládání věcí

1. Květiny v oknech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
2. Jiné předměty či zařízení nesmí nájemce bez písemného souhlasu družstva umisťovat na vnější konstrukce oken, na fasádu, střechu ani na anténní stožár.

Čl.7 Ostatní zařízení v domě

1. Ke vstupům do kotelen, k hlavnímu elektrickému spínači, uzávěru vody, topení a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným zařízením musí být zajištěn odpovědným osobám volný přístup. Jsou-li uvedená zařízení v prostorách přidělených určitému uživateli, musí být učiněna taková opatření, aby v případě nezbytné potřeby byl přístup pod kontrolou zajištěn.
2. Nepovolaným osobám je zakázán vstup na střechu, půdu, do kotelny a manipulace s časovými spínači na chodbách.

Čl.8 Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domech pořádek a čistotu.

Čl.9 Otevírání a zavírání domu a jeho osvětlení

1. Nájemci jsou povinni zamykat domy v době od 22.00 do 6.00 hodin. Mimo tuto dobu jsou nájemníci povinni vchodové dveře po svém průchodu zavírat "zaklapnutím".
2. Kopie klíčů od vchodových dveří zajišťuje správa družstva. Je povoleno je poskytovat pouze členům BD Zahrada.

Čl.10 Klid v domě

1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.
2. Noční klid platí pro všední dny od 22.00 do 07.00 hodin, pro soboty, neděle a svátky v době od 22.00 do 08.00 hodin.

Čl.11 Spory mezi nájemci

Dojde-li ke sporu mezi uživateli bytů, bude jej řešit příslušný orgán městského úřadu.

Čl.12 Závěrečná ustanovení

1. Domovní řád platí pro všechny obyvatele domů.
2. Opakované hrubé porušování tohoto domovního řádu může být důvodem k vyloučení z bytového družstva, resp. k vypovězení smlouvy o nájmu.
3. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z platných právních předpisů.
4. Domovní řád nabude účinnosti dnem schválení představenstvem bytového družstva. 


V Hostivici, 8. 2. 2005