Stanovy BD Zahrada - návrh na projednání členskou schůzí

Stanovy BD Zahrada_změna 2021_návrh.pdf Stanovy BD Zahrada_změna 2021_návrh.pdf
Size : 503.472 Kb
Type : pdf

Stanovy družstva

Stanovy bytového družstva ZAHRADA

I. Základní ustanovení

1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.
2. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.
3. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a zajišťování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a bytů.
4. Obchodní firma družstva je: Bytové družstvo Zahrada
5. Sídlo družstva je: Husovo nám. 59, 253 01 Hostivice
6. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů členů družstva, které členové družstva splatili nebo se k jejich splacení zavázali při vstupu do družstva. Výše zapisovaného základního kapitálu družstva činí 50.000,- Kč. Základní členský vklad každého zakládajícího člena družstva činí Kč 10.000,- a zakládající členové družstva uhradí vstupní vklad ve 100% výši, tj. 10.000,- Kč před podáním návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu, popř. nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména:
- přidělování družstevních bytů, popř. nebytových prostor a uzavírání příslušných nájemních smluv
- poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s bydlením
- provádění, popř. zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových objektů, popř. nebytových prostor
- výkon jiných činností schválených členskou schůzí

II. Vznik členství

1. Za člena družstva může být přijata zletilá fyzická osoba. Členství v družstvu není podmíněno pracovním vztahem k družstvu.
2. Členem družstva se může stát i právnická osoba. Právnická osoba se může stát členem družstva za předpokladu, že budou dodrženy podmínky státní dotace poskytnuté na výstavbu.
3. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství:
a) při založení družstva dnem vzniku družstva,
b) za trvání družstva přijetím za člena,
c) převodem členství,
d) jiným způsobem stanoveným zákonem.
4. Členství dle odst. 3 písm. b) a d) vzniká dnem, kdy o přijetí za člena rozhodne členská schůze.

III. Převod členství

1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Vzhledem k nutnosti dodržení podmínek státní dotace, poskytnuté na výstavbu, členové družstva dobrovolně přijímají omezení a prohlašují, že souhlasí s tím, že člen družstva může převést svá práva a povinnosti na jinou osobu, která splňuje podmínky obecně závazných předpisů a stanov družstva pouze se souhlasem odpovědných zástupců města Hostivice (dále jen „Město“). Žádost o souhlas Města s převodem převádějící člen družstva předloží prostřednictvím představenstva družstva.
2. Schválením dohody o převodu členských práv a povinností Městem nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena.
3. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl, a to na základě předloženého rozhodnutí o nabytí dědictví.

IV. Společné členství manželů

1. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Toto ustanovení neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí.
2. Vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, popř. nebytového prostoru, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství.
3. Společné členství manželů nevznikne, jestliže spolu manželé trvale nežijí (nevedou společnou domácnost).
4. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů.

V. Zánik členství

1. Členství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou,
b) vystoupením,
c) vyloučením,
d) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice,
e) prohlášením konkurzu na majetek člena nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena či pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností nebo vydáním exekučního příkazu,
f) jiným způsobem stanoveným zákonem.
2. Dohodu o ukončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí dnem sjednaným v dohodě. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.
3. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. Tato doba začíná první den kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení může člen družstva odvolat pouze písemně a se souhlasem členské schůze družstva. 
4. Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, a to zejména tím, že:
a) neplatí zálohy na nájemné a na úhrady služeb, které jsou spojené s nájmem bytu, po dobu delší než 3 měsíce,
b) buď sám nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubě porušují dobré mravy v domě nebo buď sám nebo ti, kdo s ním bydlí, závažným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje povinnosti určené zákonem, stanovami, domovním řádem a rozhodnutím orgánům družstva,
c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva.
5. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.

VI. Vypořádací podíl

1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.
3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství.

VII. Práva a povinnosti členů družstva

1. Člen družstva má právo zejména:
a) na přidělení a užívání konkrétně určeného bytu, splatí-li členský podíl ve lhůtě určené představenstvem,
b) na uzavření smlouvy o nájmu tohoto družstevního bytu na základě převodu či přechodu členských práv a povinností,
c) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,
d) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze,
e) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům,
f) každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná, nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo.
2. Člen družstva je povinen zejména:
a) uhradit základní členský vklad a členský podíl ve stanovené výši a lhůtě,
a) dodržovat stanovy družstva, domovní řád a předpisy o požární ochraně a další obecně závazné předpisy ve vazbě na členství v družstvu a užívání družstevního bytu,
b) řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu,
c) řádně a včas platit zálohy na nájemné a na úhrady služeb, které jsou spojené s nájmem a užíváním bytu,
d) po předchozím oznámení umožnit zástupcům pověřeným představenstvem družstva zjistit technický stav bytu,
e) upozorňovat orgány družstva na závady vzniklé na majetku družstva, jakož i chování poškozující družstevní majetek a podle svých možností a schopností působit proti nim.

VIII. Nájem družstevního bytu.

1. Nájem družstevního bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo přenechává svému členovi za nájemné do užívání družstevní byt. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat označení družstevního bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.
2. Družstvo je povinno zejména:
a) předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání,
b) zajistit nájemci bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním družstevního bytu,
c) hradit a zabezpečovat opravy a údržbu ve společných prostorách domu.
3. Nájemce družstevního bytu má právo zejména:
a) užívat družstevní byt a společné prostory a zařízení domu spolu s osobami, které s ním žijí ve společné domácnosti,
b) požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.
4. Nájemce družstevního bytu je povinen zejména:
a) oznamovat družstvu včas změny týkající se jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování záloh a úhrad za služby spojené s nájmem bytu,
b) oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne (jedná se např. o stoupačky, obvodový plášť apod.),
c) odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí, ale i jeho návštěva; nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu,
d) vyžádat si souhlas družstva ke každé stavební úpravě nebo jiné podstatné změně v družstevním bytě, a to i v případě, že ji provádí na vlastní náklady,
e) platit za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši a lhůtách schválených členskou schůzí. Úhrady za bydlení a služby spojené s bydlením stanoví družstvo podle jednotných, členskou schůzí schválených kritérií tak, aby pokryly náklady na údržbu a opravy domu, náklady na pojištění, daň z nemovitostí, náklady spojené se správou, provozem domu apod.
5. Člen družstva může byt nebo jeho část přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva, a to pouze k bydlení na dobu určitou s tím, že jeho povinností je vždy písemnou formou sdělit představenstvu jména podnájemců se všemi údaji potřebnými k evidenci.

IX. Orgány družstva

1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise,
d) předseda družstva (u malého družstva do 50-ti členů),
e) náhradníci členů orgánů družstva se stanoveným pořadím
2. Do doby, pokud má družstvo méně než padesát členů, působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze a je volen předseda družstva. Pro dobu, kdy počet členů v družstvu bude 50 a více, bude zvoleno představenstvo a kontrolní komise.
3. Funkční období členů orgánů družstva je tři roky. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně. 
4. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné.

X. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.
2. Do působnosti členské schůze patří zejména:
a) měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva, předsedu družstva a kontrolní komise,
c) schvalovat řádnou účetní závěrku,
d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a popřípadě o způsobu úhrady ztráty,
e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu družstva,
f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
g) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva,
h) rozhodovat o zřízení a zrušení fondů družstva,
i) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích,
j) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty,
k) zatěžování nemovitostí družstva; rozhodovat o významných majetkových dispozicích s nemovitostmi ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může čl. schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká.
3. Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Členskou schůzi svolává představenstvo písemnou pozvánkou vyvěšenou v sídle družstva a v bytových domech družstva a vhozenou do poštovních schránek členů družstva nejpozději 14 dnů před zahájením členské schůze.
4. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise, a to nejdéle do 40 dnů od doručení této žádosti.
5. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů družstva.
6. Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas. Pokud jsou manželé společným členem družstva mají dohromady pouze jeden hlas člena družstva a postačí, když se konání členské schůze zúčastní jeden z nich. Pokud se účastní oba, musí hlasovat jednotně, pokud hlasují rozdílně, má se za to, že se tento jeden jejich hlas hlasování zdržel. Obdobně se postupuje v případě, že manželství společného člena již bylo rozvedeno, ale nedošlo dosud k dohodě či rozhodnutí podle § 705 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala.
8. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání schůze,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
9. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
10. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Zápis je k dispozici v kanceláři družstva a bude vyvěšen na nástěnky v jednotlivých domech do 14. dnů od konání schůze.

XI. Představenstvo

1. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
3. Představenstvo – členové představenstva jsou voleni členskou schůzí družstva v době vzniku představenstva družstva, tj. při zvýšení počtu členů družstva na počet nejméně 50, a to tak, že představenstvo bude tříčlenné. Ze členskou schůzí družstva zvolených členů představenstva, dále členská schůze volí předsedu představenstva, ostatní dva členové se stávají místopředsedy představenstva. Vždy jeden z místopředsedů zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
4. Podepisování za družstvo se provádí tak, že právní úkony, pro které je podepsána písemná forma, podepisuje předseda a jeden z místopředsedů. 
5. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
6. Členové představenstva mají nárok na odměnu za činnost v družstvu a na úhradu nutných nákladů spojených s výkonem funkce ve výši schválené členskou schůzí tak, aby byly dodrženy podmínky státní dotace poskytnuté na výstavbu.
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu družstva. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
Předseda družstva (do 50-ti členů)
1. Členská schůze volí ze svých členů předsedu.
2. Podepisování za družstvo se provádí tak, že právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva.
3. Předseda zejména:
připravuje podklady pro jednání členské schůze,
plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,
odpovídá za sestavení roční závěrky a předkládá ji členské schůzi ke schválení,
odpovídá za administrativu a vedení členské evidence.
4. Předseda plní další úkoly, které pro něj vyplývají ze zákona, ze stanov nebo z usnesení členské schůze.

Náhradníci členů orgánů družstva
1. Členská schůze volí z členů družstva náhradníky členů orgánů družstva. Každému náhradníkovi 
je určeno, pro který orgán družstva byl zvolen s určeným pořadím. 
2. Náhradník nastupuje na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti jeho odstoupení.

XII. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.
2. Kontrolní komise – členové kontrolní komise budou voleni členskou schůzí družstva v době zvýšení počtu členů družstva na počet nejméně 50. Kontrolní komise bude pětičlenná, ve složení předseda a čtyři členové. Členové jsou voleni členskou schůzí družstva a předsedu kontrolní komise volí členové kontrolní komise.
3. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva.
4. Na zjištěné nedostatky upozoňuje kontrolní komise představenstvo družstva a vyžaduje zjednání nápravy.
5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
6. Členové kontrolní komise mají nárok na odměnu za činnost v družstvu a na úhradu nutných nákladů spojených s výkonem funkce ve výši schválené členskou schůzí tak, aby byly dodrženy podmínky státní dotace poskytnuté na výstavbu.

XIII. Hospodaření družstva

1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů. Zapisovaný základní kapitál je 50.000 Kč.
2. Družstvo vytváří nedělitelný fond a fond oprav a investic.
3. Nedělitelný fond zřizuje družstvo při svém vzniku ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu, t.j. ve výši 5.000 Kč. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, t.j. 25.000 Kč.
4. Fond oprav a investic je průběžně vytvářen měsíčními platbami členů družstva ve výši stanovené členskou schůzí.
5. Případná ztráta se nejdříve vypořádá prostřednictvím zajišťovacích fondů. Pokud tyto nepostačují k úhradě ztráty, zatíží se vklady členů poměrem, ve kterém se vypočte jejich podíl na ztrátě.
6. Při případné ztrátě družstva mají členové uhrazovací povinnost ve smyslu § 222/2 obchodního zákoníku.

XIV. Zánik družstva

1. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.
2. Družstvo se zrušuje zejména:
a) usnesením členské schůze,
b) rozhodnutím soudu.
3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.
4. Likvidátora jmenuje členská schůze družstva.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí občanským a obchodním zákoníkem, případně dalšími příslušnými právními předpisy.
2. Pokud by tyto stanovy v některé své části odporovaly platnému právnímu řádu, např. v důsledku pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena.
3. Domy byly postaveny s využitím státní dotace Státního fondu rozvoje bydlení a jsou ve spoluvlastnictví družstva a Města. Družstvo a jeho členové proto musí respektovat podmínky poskytnutí této dotace, zejména zabezpečení vlivu města na obsazování bytů a na stanovení výše nájemného.
4. Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí družstva dne 13.1.2005 a nabývají účinnosti tímto dnem. Následně budou družstvem předány obchodnímu rejstříku vedenému Městským soudem v Praze k uložení ve sbírce listin obchodního rejstříku.